Classic Yang Style Taijiquan 85 form. Performed by Chen Fu Zhongwen.